مباحثه دانشگاه تهران با وزارت علوم برای رفع قطعی اینترنت

به گزارش ایسنا، دکتر محمود نیلی احمد آبادی در بیست و پنجمن اجلاس روسای دانشگاه های بزرگ کشور که امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با تاکید پیاده شدن این که این جلسه هر دو ماه یک کود بین روسای دانشگاه ها برگزار می شود اندیشه نشان کرد: اخیرا گواه حوادثی تو سرزمین بودیم که این حوادث مایه پشیمانی است اگر چه تقریر نظرات و اعتراضات حق آدم است اما مسبوق شدن بوسیله فاز خرابکاری به هیچگاه عنوان پذیرفتنی محو.

وی همچنین با بیان این که دانشگاهیان دریافتن زمان را درک کرده اند و پروگرام های درسی؛ آموزشی و پژوهشی با آرامش تمام برگزار شد، گفت: متاسفانه پیمانه شدن اینترنت مشکلات یدکی برای دانشگاه ها خلق کردن کرده است که امیدواریم این دشوار بوسیله زودی رفع شود چرا که دانشگاه های ما دانشگاه های بین المللی هستند و مراودات فراخ با دنیا دارند و وجود اینترنت برای دانشگاه ها لازم است.

رئیس دانشگاه تهران از مذاکره با وزارت علوم برای وصل شدن به اینترنت خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم این بغرنج بوسیله زودی حل شود.

به گفته دکتر نیلی در جلسه امروز ساماندهی سهمیه های کنکور ، بودجه و رتبه بندی دانشگاه ها ،آیین مجله های کمیته انضباطی، نحوه پوشش در دانشگاه ها ، پیشنهادات وزارت علوم در خصوص نظام پرداخت حق التدریسی، شاق مسکن اعضای هیئت علمی از جمله مباحثی است که مورد بررسی فراغت می گیرد.

وی پیاده شدن ضرورت زیبنده سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها پافشاری کرد و گفت: در حال حاضر تعداد اساتید جوان دانشگاه ها بسیار کمینه است و همین موضوع باعث شده اعضای هیئت علمی نخبه را از دست بدهیم بنابراین در این طور شرایطی باید کمک کنیم  نخبگان در ملک بمانند. همچنان که براساس فرمایشات رهبر انقلاب چنانچه می خواهید از مشارکت دانشگاهیان و نخبگان بهره ببرید باید نخستین فراهم شود که اعضای هیئت علمی و نخبگان بتواند تو کشور بمانند.

انتهای پیام